โรงเรียนมุกดาหาร

โรงเรียนมุกดาหาร

 

MD_LOGO 

 

บุคลากร 

ผู้อำนวยการ                                  :   นาย วรวิทย์ สุพร

รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ                 :   นาย ทรงวุฒิ โยวบุตร

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป        :   นาย พรชัย ตังควานิช

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล       :   นาย ชนินทร์ วงษ์คำ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ  :   นาย แมน คร้ามสัมฤทธิ์

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนมุกดาหาร  เดิมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม เปิดทำการสอนเมื่อ พ.ศ. 2491 สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เริ่มเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยอาศัยบริเวณโรงเรียนมุกดาลัย (โรงเรียนประถมศึกษาประจำอำเภอ) ส่วนหนึ่งเป็นสถานที่ของโรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าและขยายการให้การศึกษาเพิ่มขึ้น ทำให้สถานศึกษาที่เดิมคับแคบไปมาก ประกอบกับโรงเรียนที่เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนมุกดาหารในปัจจุบันหลังจากมาตั้งอยู่ที่แห่งใหม่ โรงเรียนมุกดาหารก็ได้พัฒนาขึ้นตามลำดับทั้งในแง่ของการร่วมมือกับชุมชน และการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้โรงเรียนมุกดาหารมีเกียรติที่ควรบันทึก คือ ในปีการศึกษา 2525 โรงเรียนมกดาหารได้รับพิจารณาให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ของเขตการศึกษา 10 และได้รับรางวัลพระราชทาน

เกี่ยวกับโรงเรียน

ที่ตั้งโรงเรียน
           147  พิทักษ์พนมเขต  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  รหัสไปรษณีย์  49000
โทรศัพท์  (042)  611087    โทรสาร  (042)  611087  ต่อ  102
 
ประเภทของโรงเรียน     

        เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดมุกดาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร  กระทรวงศึกษาธิการ
        อักษรย่อของโรงเรียน      ม.ด. 
        สีประจำโรงเรียน          เขียว – ขาว 
 
สัญลักษณ์หรือตราโรงเรียน     

         แก้วมุกดาหาร  โดยมีกรอบวงกลมที่มีชื่อโรงเรียนและคติพจน์ประจำโรงเรียนล้อมรอบ 
 
คติพจน์ประจำโรงเรียน
        วิชฺชา  วรํ  ธนํ  โหติ  หมายถึง  วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ
 
ปรัชญาของโรงเรียน
        เรียนดี     มีวินัย    ใฝ่คุณธรรม
 
นโยบาย
         โรงเรียนมุกดาหารมีความมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้  เป็นคนดี  มีความรู้  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 
วิสัยทัศน์
        มุ่งมั่นจัดการศึกษา  พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  สร้างสรรค์สังคม  และดำรงเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย 
 
ดอกไม้ประจำโรงเรียนflower        

   ดอกแก้ว