โรงเรียนมุกดาหาร!!

MD_LOGO

 MD

โรงเรียนมุกดาหาร  เดิมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม เปิดทำการสอนเมื่อ พ.ศ. 2491 สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เริ่มเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย

อาศัยบริเวณโรงเรียนมุกดาลัย (โรงเรียนประถมศึกษาประจำอำเภอ) ส่วนหนึ่งเป็นสถานที่ของโรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าและขยายการให้การศึกษาเพิ่มขึ้น ทำให้สถานศึกษาที่เดิมคับแคบไปมาก ประกอบกับโรงเรียนที่

เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนมุกดาหารในปัจจุบันหลังจากมาตั้งอยู่ที่แห่งใหม่ โรงเรียนมุกดาหารก็ได้พัฒนาขึ้นตามลำดับทั้งในแง่ของการร่วมมือกับชุมชน และการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ด้วยเหตุดัง

กล่าวทำให้โรงเรียนมุกดาหารมีเกียรติที่ควรบันทึก คือ ในปีการศึกษา 2525 โรงเรียนมกดาหารได้รับพิจารณาให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ของเขตการศึกษา 10 และได้รับรางวัลพระราชทาน

ปัจจุบันโรงเรียนมุกดาหารเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ 147 ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร 042 611087 มีสีประจำโรงเรียนคือสีเขียว-ขาว นโยบายคือ โรงเรียน

มุกดาหารมีความมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ อยู่ในสังคมมอย่างมีความสุข ดอกไม้ประจำโรงเรียนคือดอกแก้ว โรงเรียนมุกดาหารมีนักเรียนทั้งหมด 2366 คน  มีอาคารที่ทำการเรียนการสอนอยู่ 5 อาคาร มี

โรงอาหาร 1 ที่  มีห้องสมุด 1 ห้อง แล้วโรงเรียนมุกดาหารยังมีการเรียนการสอนแบบ Mini English Program (MEP) ซึ่งมีครูชาวต่างชาติสอนวิชาหลัก 3 วิชา คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์       

ภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นยังมีภาษาจีน และโรงเรียนมุกดาหารก็มีการเรียนการสอนแบบวิทย์-คณิต

Credit:www.muk.ac.th