โรงเรียนมุกดาหาร

โรงเรียนมุกดาหาร

MD

ประวัติย่อโรงเรียนมุกดาหาร

โรงเรียนมุกดาหาร  เดิมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม เปิดทำการสอนเมื่อ พ.ศ. 2491 สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เริ่มเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยอาศัยบริเวณโรงเรียนมุกดาลัย (โรงเรียนประถมศึกษาประจำอำเภอ) ส่วนหนึ่งเป็นสถานที่ของโรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าและขยายการให้การศึกษาเพิ่มขึ้น ทำให้สถานศึกษาที่เดิมคับแคบไปมาก ประกอบกับโรงเรียนที่เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนมุกดาหารในปัจจุบันหลังจากมาตั้งอยู่ที่แห่งใหม่ โรงเรียนมุกดาหารก็ได้พัฒนาขึ้นตามลำดับทั้งในแง่ของการร่วมมือกับชุมชน และการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้โรงเรียนมุกดาหารมีเกียรติที่ควรบันทึก คือ ในปีการศึกษา 2525 โรงเรียนมกดาหารได้รับพิจารณาให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ของเขตการศึกษา 10 และได้รับรางวัลพระราชทาน
 
        รายนามผู้บริหารโรงเรียนมุกดาหารที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ และพัฒนาโรงเรียนมุกดาหาร ให้เจริญก้าวหน้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1. นายขวัญ          จันปุ่ม ป.ม.,  กศ.บ. (2491-2496)
2. นายมานะ         อินทรเจริญศักดิ์ ป.ม.,  กศ.บ. (2496-2499)
3. นายสง่า           วรวิทย์           (รักษาการแทน)  พ.ม. (2499-2504)
4. นายพิชิต          รัตนโกเศศ พ.ม. (2504-2513)
5. นายสนิทพงษ์   คงนิล พ.ม. , กศ.บ., ค.ม. (2513-2516)
6. นายคำพันธ์      คงนิล พ.ม.,ก.ศ.,บ.ป. (2513-2520)
7. นายทวีพงษ์     นวานุช พ.ม. , กศ.บ. (2520-2524)
8. นายวิรัช          บำรุงสวัสดิ์ ป.ม., ค.บ. (2524-2529)
9. นายเต็มใจ       หาญจางสิทธิ์ พ.ม. , กศ.บ. (2529-2532)
10. นายอุทัย       นิวัฒนุวงศ์ กศ.บ. (2532-2535)
11. นายมนตรี      แสนวิเศษ กศ.บ., ศษ.ม. (2535-2536)
12. นายสมบัติ     จันทภูมิ ค.ม. (บริหารการศึกษา) (2536-2540)
13. นายยงยุทธ    สายคง กศ.บ.,กศ.ม. (2540-2541)
14. นายไชยยง    อาจวิชัย พ.ม. , กศ.ม. (2541-2547)
15. นายสุรพงษ์    คูสกุลวัฒน วท.บ., วท.ม. (2547-2548)
16. นายไชยยง    อาจวิชัย พ.ม. , กศ.ม. (2548-2550)
17. นายวรวิทย์     สุพร       ค.ม. , กศ.ม. (บริหารการศึกษา) (2550-ปัจจุบัน)

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้งโรงเรียน
           147  พิทักษ์พนมเขต  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  รหัสไปรษณีย์  49000
โทรศัพท์  (042)  611087    โทรสาร  (042)  611087  ต่อ  102
 
ประเภทของโรงเรียน
        เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดมุกดาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร  กระทรวงศึกษาธิการ
        อักษรย่อของโรงเรียน   ม.ด.
        สีประจำโรงเรียน          เขียว – ขาว 
 
สัญลักษณ์หรือตราโรงเรียน
         แก้วมุกดาหาร  โดยมีกรอบวงกลมที่มีชื่อโรงเรียนและคติพจน์ประจำโรงเรียนล้อมรอบ 
 
คติพจน์ประจำโรงเรียน
        วิชฺชา  วรํ  ธนํ  โหติ  หมายถึง  วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ
 
ปรัชญาของโรงเรียน
        เรียนดี     มีวินัย    ใฝ่คุณธรรม
 
นโยบาย
         โรงเรียนมุกดาหารมีความมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้  เป็นคนดี  มีความรู้  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 
วิสัยทัศน์
        มุ่งมั่นจัดการศึกษา  พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  สร้างสรรค์สังคม  และดำรงเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย 
 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกแก้ว

flower

ภาพบรรยากาศโรงเรียนมุกดาหาร

 

 ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนมุกดาหาร

 แบบฟอร์มกลุ่มงานต่างๆ   << คลิ๊ก !!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.muk.ac.th/MD_index.aspx?GID=0