โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา

โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา

IMG_0985

สถานที่และที่ตั้ง

ตั้งอยู่บ้านโพธิ์ไทร ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรศณีย์ 49120

โรงเรียน โพธิ์ไทรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก
ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2528 ในนามโรงเรียนสาขาของโรงเรียนมุกดาหาร โดยอาศัยอาคารเรียน
โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร จัดทำการเรียนการสอน โดยคณะครู-อาจารย์จากโรงเรียนมุกดาหาร

เปิดสอน 1 แผนการเรียนรับนักเรียนได้ 60 คนในปี 2530 ได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนเปิดใหม่ชื่อ

 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา สังกัดกรมสามัญศึกษา ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่

1พฤษภาคม2530และได้ย้ายจากโรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทรมาทำการเรียนการสอน ณ ที่ตั้งปัจจุบันในวันที่ 29ธันวาคม 2530

IMG_0802 IMG_0814

ผู้อำนวยการโรงเรียน        

P_A_

 นาย  ณรงค์   ไชยสะอาด

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

 data-Teacher_chai

                     นาย  ชัยวัฒ์  ใจตรง

มีคณะครูทั้งหมด     14   ท่าน

ภายในโรงเรียน

มีสวนหย่อมให้นั่งเล่น มีต้นไม้ที่คณะครูและนักเรียนช่วยกันปลูก โดยแบ่งกันจัดทำเป็นที่ๆ  

มีโรงอาหาร  ห้องICT ที่พึ่งเปิดขึ้นมาใหม่ จัดเป็นระบบอย่างเรียบร้อย วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลได้

มีระบบป้องกันการเล่นเกมส์ออนไลน์  เพื่อเลียกเลี่ยงเด็กติดเกมส์ที่เป็นปัญหาใหญ่ในขณะนี้

มีห้องเรียนที่จัดห้องตามความชอบของแต่ละชั้น โดยจัดการประกวดห้องเรียนดีเด่น

มีกิจกรรมที่จัดขึ้นตามวันสำคัญต่างๆ แต่ละกิจกรรมก็มีการประกวด เช่น วันคริสมาต์ มีการแข่งขันร้องเพลงภาษาต่างประเทศ

เพื่อส่งเสริมให้อ่านออกเสียงภาษาอังกฤาอย่างถูกต้อง เหมาะสม  ประกวดสุ้มอาหารต้นคริสมาสต์ สโนแมน และต่างๆอีกมากมาย

แต่ที่เยี่ยมที่สุดคือ การประกวด Dansing  contast  แต่ละห้องไม่น้อยหน้ากันเลย

มีหอประชุม  ห้องวิชาการต่างๆ ห้องพยาบาล

จำนานนักเรียนในโรงเรียน

โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนทั้งหมด  350 คนแบ่งเป็นม.ต้น และม.ปลาย

วิสัยทัศน์
“เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้สู่ชุมชน”

พันธกิจ

โรงเรียน เร่งจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการ เทคโนโลยี นำไปประยุกต์ใช้นชีวิตประจ

   วัน พัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ตนอาศัยอยู่ได้อย่างมีความสุข

คติพจน์

รู้เวลา   รู้หน้าที่  ตรงเวลา  พัฒนาตนเอง

สีประจำโรงเรียน

เขียว-ชมพู

เพลงมาร์ชโรงเรียน

สถาบันโพธิ์ไทรวิทยา แหล่งศึกษาวิชาสารพัน
แสนร่มเย็นประชาผูกพัน ร่วมใจกันสร้างสรรค์อุดมการณ์
เขียวชมพูเราเชิดชูคู่ไตรรงค์ กายเชื่อมโยงพี่น้องคล้องประสาน
สามัคคีมีวินัย ใฝ่การงาน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมของไทย
การเรียนดี กีฬาเด่นเน้นคุณธรรม
นำสังคมเจริญก้าวไกล ศาสนา องค์ราชาเหนือสิ่งใด
หล่อหลอมใจยึดในศีลธรรมจรรยา
ปณิธานจะทำดีที่งดงาม ให้ลือนามโพธิ์ไทรวิทยา
ไม่มีทรัพย์ใดเสมอด้วยปัญญา แดนนี้มีค่าเทิดรักษาชั่วนิรัน 

ตาประจำโรงเรียน

WEBMASTERLOGO

แวะมาเยี่ยมชมกันได้ ชาวโพธิ์ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ

 aq4aq16

Leave a comment